DSpace About DSpace Software
 

Electronic Repository - Central Medical Library - MU, Sofia >
Репозиториум на ЦМБ >
Електронни книги / Electronic books >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10861/1240

Title: SELECTA MEDICAMENTORUM: Справочник за лекари, фармацевти и зъболекари - трето издание - © Трето актуализирано и първо електронно издание © Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев: 2005, 2015, 2017 © Техническа редакция: доц. д-р Иван Ламбев, дм
Authors: Ламбев/Lambev, Иван Тодоров/Ivan Todorov
Keywords: лекарствени препарати, фармакология, фармакотерапия
drugs, pharmacology, pharmacotherapy
Issue Date: 20-Jun-2017
Abstract: Настоящото трето издание на SELECTA MEDICAMENTORUM съдържа лекарствени продукти, регистрирани у нас съгласно базата данни на ИАЛ (вкл. Позитивните списъци) и регистрираните по централизирана процедура от ЕМА лекарства, а в отделни случаи от FDA и упълномощени органи на други държави. Освен това са подбрани много фитопрепарати, хранителни (ХД) и други биологично активни добавки (БАД), хомеопатични продукти (ХПП) и медицински изделия (МИ), чийто общ брой надхвърля 7000. Означените със звездичка (*) продукти не са регистрирани у нас или са прекратени техните разрешения за употреба. СЕЛЕКЦИЯТА е направена въз основа на лекарства, важни за лечение преди всичко на социално значими заболявания. Тя е съчетана с рационално ползване на съвременни литературни източници и богат многогодишен професионален, вкл. преподавателски опит, изгрaждащ в случая разбирането за същественото в областта на фармакологията и фармакотерапията. ОСНОВНАТА ЦЕЛ на SELECTA MEDICAMENTORUM е: (1) Да улесни колегите медици (хуманни, дентални) и фармацевти в бързото ориентиране сред лавинообразно нарстващия арсенал от лекарства. (2) Да разгледа представените продукти съобразно АТС класификацията на СЗО. (3) Да надгради и обнови тази класификация с рационални фармакологични и фармакотерапевтични допълнения. (4) Да даде информация относно рисковите категории за бременност и кърмене, а също за дозирането на по-често използваните препарати в детската възраст. (5) Да информира колегите за редица полезни фитопродукти, МИ, ХД и ХПП. С ГЛАВНИ БУКВИ са изписани международните непатентни наименования (INN) на лекарствата, по-известни като генерични. Следват търговските наименования на съответните продукти (означени с болдирано кръгче), притежателите на разрешението за тяхната употреба, лекарствените форми и опаковки. В обобщен вид следват действието, кинетиката, показанията, дозовите режими при възрастни и деца, клинично значимите взаимодействия, нежеланите реакции и противопоказанията на лекарствата. За голям брой лекарства, за които в научната литература съществуват данни, са отбелязани рисковите категории за бременност (съобразно възприетите от FDA критерии) и лактация (кърмене. В приложението са включени: дозиране на избрани лекарства при деца, имунизационен календар, основни лекарствени несъместимости, терапевтични плазмени концентрации на често мониторирани лекарства, рецептура на лекарствените форми, основна литература, азбучен указател (Index Pharmacorum). Осъществява се текущо допълване, обновяване и осъвременяване на справочника в Web сайта www.medpharm-sofia-eu и репозититориума на ЦМБ при МУ − София (респ. в сайта на столичния медицински университет). SELECTA MEDICAMENTORUM е АДРЕСИРАН към общопрактикуващи лекари (GP) и специалисти, фармацевти (вкл. пом.-аптекари), дентални медици и студенти от горните курсове на медицинските университети у нас. Toй съдържа полезна информация също за микробиолози, фармаколози; мениджъри на болници, аптеки, РЗОК и НЗОК; представители на наши и чуждестранни фармацевтични фирми; специалисти по фармакотерапевтичен софтуер; членове на различните комисии за лекарствата към ИАЛ; съдебни здравни експерти; депутати и служители на МЗ и МС, работещи в областта на здравеопазването. Той е подходящ за безплатно инсталиране на компютри, таблети и смартфони за бърза и прецизна on line справка. Приканваме представителите на фармацевтични компании, работещи у нас към активен взаимен контакт, за да може информацията в настоящия справочник да бъде още по-пълна, по-прецизна и своевременно да се обновява. Отбелязваме факта, че разработването и актуализирането на SELECTA MEDICAMENTORUM, неговото въвеждане и поддържане в Интернет в този му вид се осъществява и спонсорира изцяло от автора. Това е безплатен подарък (а след време бъдещ спомен от миналото) за работещите при трудни условия в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ лекари, фармацевти, зъболекари, студенти от медицинските университети, пом.-фармацевти, акушерки, медицински сестри, рентгенови лаборанти, ерготерапевти и др.
Description: лекарствени продукти, регистрирани у нас съгласно базата данни на ИАЛ и регистрираните по централизирана процедура от ЕМА лекарства, а в отделни случаи от FDA и упълномощени органи на други държави. Освен това са подбрани много фитопрепарати, хранителни (ХД) и други биологично активни добавки (БАД), хомеопатични продукти (ХПП) и медицински изделия (МИ), чийто общ брой надхвърля 7000. Означените със звездичка (*) продукти не са регистрирани у нас или са прекратени техните разрешения за употреба. Съкратена версия на книгата може да бъде видяна под формата на Eлектронен лекарствен справочник 2017, намиращ се в рубрика "Помощ за практиката". Последно обновяване - април 2018 г.
URI: http://hdl.handle.net/10861/1240
Appears in Collections:Електронни книги / Electronic books

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Selecta medicamentorum_25-04-2018.pdf15.36 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback